مطالب خواندنی

وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی...........

وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی................

وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید!!!!!!!!!!

وقتی صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم:

برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم................

یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم...............

انتخاب با توست.................

/ 0 نظر / 38 بازدید