/ 2 نظر / 23 بازدید
بی نام

موفق باشین[گل]

بهار

*.خداوندا .•*..*•. نگذار که از تو فقط نامت را بدانم .•*..*•. .•.و نگذار که .•*..*•. .•*..*•. که از تو تنها مشق کردن اسمت .•*..*•. .•*..*•. .•*را به یاد داشته باشم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. همواره .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•در من جاری باش .•*...•*..*•. .•*..*•. ..•*..*•. ، همانگونه که .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*.خون در رگهایم .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . جاری است -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. خداوندا ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.از تو میخواهم ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. که هرگز #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. در ###############´´###..•*..*•. .•*..*•.بیابان ############### ´###..•*..*•. .•*..*•..هولناک ´##################.`.•*..*•. .•*..*•.زندگی ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. تنها و بی یاور ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.رهایم نسازی ´´´´