الفبای موفقیت

ج : جسارت برای ادامه زیستن

چ : چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه

ح : حق شناسی برای تزکیه نفس

خ : خویشتن داری در برابر ، تهمت ها و ناسزاها

د : دور اندیشی برای تحول زندگی

ذ : ذکر گویی برای اخلاص عمل

ر : رضایتمندی برای احساس شعف

ز : زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها

ژ : ژرف اندیشی برای شکافتن علت ها

س : سخاوت برای گشایش در کارها

ش : شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص : صداقت داشتن

ض : ضرر را تحمل کردن

ط : طهارت و پاک بودن نیت در راهی که قدم برداشته ایم

ظ : ظلم نکردن و مظلوم نبودن

ع : عمل به دانسته ها

غ : غیرت نسبت به اهداف

ف : فکر بزرگ در سر داشتن

ق : قدر شناسی نسبت به همه

ک : کمال گرایی

گ : گذشت

ل : لزوم ایمان به قدرت لایزال

م : مشکلات را شکلات دیدن

ن : نداشتن ترس و هراس از تلاش

و : وابسته پنداشتن موفقیت خود فقط به دو نفر  :  خــــــدا  و خودمـــــان

هـ : هدف دقیق و مناسب داشتن

ی : یافتن راه درست برای رسیدن به هدف

/ 0 نظر / 38 بازدید