انرژی مثبت

زندگی مثل صعود ازصخره هاست، همواره باید در جستجوی راهی بود،
اگر راهی امتحان شد و به قله نرسید، راهی دیگر انتخاب میشود.
جواب ضعف و نا امیدی سقوط است............


/ 1 نظر / 52 بازدید
بیژن

به تجربه اینطوریافتم که هرقله ای امتدادواقتدارنگاه کوهی ست که ازدره بدانجارسیده است،وبنابراین راهی که کوه بدانجادست یافته است نیزازمعبرنگاهی که صعودنموده رابه سهل وسختی قله می توان دست یافت،وازنگاه یک کوهنوردباتجربه نیز می توان به مقایسه کوه وقله اش درمقابل زندگی وراهش اینچنین نیزدست یافت،که هرقله باتوجه به صعودورشدش بازهمچنان روزنه ا ی رابه دره درچشم اندازش به نظاره می نشیند،که آن همان راهی ست که مارابه قلۀ موردنظرمان می رساند.[گل]