بعضی وقت ها ما آدم ها اینجوری فرصت هامون رو از دست میدیم..............تعجبتعجبتعجبتعجب