آنکه می‌خواهد روزی پریدن آموزد، نخست می‌باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالارفتن آموزد.................

پرواز را با پرواز آغاز نمی‌کنند.......................