+_)---)(__- +_)---)(__- +_)---)(__- در نبرد بین روزهای سخت و انسانهای سخت , این انسانهای سختند که میمانند نه روزهای سخت.......................