"زندگی" هدیه خداوند به شماست @};- @};- @};- @};- @};- @};- و"شیوه زندگی شما" هدیه شما به خداوند.........................  :-o :-o :-o :-o :-o :-o