در مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوها برنده می شوند. 

چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی..................... 

پس: " هدف مهم تر از نیاز است................."