انسانها زمانی نا امید میشوند که چیزی به موفقیت آنها باقی نمانده.............