گاهی داشته های ما آرزوی دیگران است......................... ;;) ;;) ;;) ;;) ;;) ;;)