زندگی مثل صعود ازصخره هاست، همواره باید در جستجوی راهی بود، 
اگر راهی امتحان شد و به قله نرسید، راهی دیگر انتخاب میشود.
جواب ضعف و نا امیدی سقوط است............